سرور سوم (ارتش خونخوار) سرور دوم (قهرمانان تراوار) سرور اول (نبرد خونین 2) مشخصات سرور
1000X 1000X 1000X سرعت سرور
یک هفته دو هفته دو هفته مدت سرور
چهارشنبه 29 بهمن چهارشنبه 8 بهمن(پایان یافته) چهارشنبه 6 اسفند تاریخ شروع
19:00 19:00 19:00 ساعت شروع
نفر اول: 200 هزار تومان نفر اول: 150 هزار تومان نفر اول: 100 هزار تومان جایزه نقدی
با فروش نیرو و منابع بدون فروش نیرو و منابع بدون فروش نیرو و منابع جزئیات سرور